Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

Uvolňování, omlouvání z vyučování

 
 
Školský zákon č. 561/2004 Sb.
§ 50
(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.
 
Školní řád

4.    Uvolňování, omlouvání žáků z vyučování, neomluvená absence

 

·        Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají ze zdravotních a jiných závažných důvodů jeho zákonní zástupci vždy písemně prostřednictvím omluvného listu (3.–9. ročník) nebo deníčku/záznamníčku (1.–2. ročník). Absenci žáka je nutno oznámit třídnímu učiteli osobně, písemně nebo telefonicky nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole. Lékařské vyšetření nemusí být důvodem k celodenní absenci; v době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.

·        Omluvenku je nutno třídnímu učiteli předložit po skončení absence co nejdříve; pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu dané hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o jeho uvolnění. Před známou nepřítomností žáka je třeba omluvit absenci před jejím započetím.

·        Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu.

·        V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.

·        Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

·        Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka.

·        Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel.

·        V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může třídní učitel nebo vedení školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka. Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost žáka, může ředitel školy v zájmu zjištění pravé příčiny absence žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí.

·        O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 

4.1. Neomluvená absence

·        Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.

·        Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence, popř. další odborníci a zástupce školské rady.

·        Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným dopisem nebo dopisem s doručenkou. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší (vzor - příloha č. 2 školního řádu). Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.

·        V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o neomluvené absenci s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

·        V případě opakované neomluvené absence v průběhu školního roku, ředitel školy zašle druhé oznámení o neomluvené absenci (zanedbání školní docházky) s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dále tuto skutečnost oznámí Policii ČR.

·         za neomluvenou absenci bude žákovi udělena důtka ředitele školy nebo snížený stupeň z chování na vysvědčení v daném pololetí, o konkrétní výši trestu rozhodne ředitel školy na základě návrhu třídního nebo jiného učitele po projednání v pedagogické radě školy.