CHARAKTERISTIKA   ŠKOLY

 

 

název školy:                  Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

sídlo:                           Štefánikova 2514,  760 01 Zlín

forma hospodaření:        příspěvková organizace

IČO:       71008080

DIČ:  CZ71008080

IZO:     600114228

datum zřízení (založení) školy:  11.12.1995   (23.5.1932)

datum zařazení do sítě:  14. 3.1996                            

č.j.rozhodnutí o zařazení: 1204/63

ředitel školy:  Mgr. Miroslav Nejezchleba, po konkurzním řízení jmenován od 1.7.2006 č.j.MMZL/9206/2006/ŠZMTV

                          na základě usnesení Rady města Zlína 442/11R/2006 ze dne 29.5.2006.

                          Potvrzen  ve funkci ředitele školy s účinností od 1.8.2013 na dobu určitou 6 let potvrzením Statutárního

                          města Zlín ze dne 3.5.2013 Č.j. MMZL/57366/2013/OŠ.

telefon:  577 210 772

web:   www.9zszlin.cz

datová schránka:  9htmupa

e-mail:  kancelar@9zszlin.cz

 

Součásti školy

 

školní družina:                              

Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

telefon 577 434 625 

e-mail: druzina@9zszlin.cz

vedoucí vychovatelka Bc. Veronika Peturová

 

školní jídelna:                               

Hradská 5189, 760 01 Zlín

telefon 577 439  173

web: www.sjhradska.cz

e-mail: sjhradska@9zszlin.cz

vedoucí školní jídelny Stanislava Slezáková

 

zřizovatel školy:            Statutární město Zlín                        

adresa zřizovatele:        náměstí Míru 12, 760 01 Zlín  

 

  

 

Přehled  nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

 

zákon č. 561/2004 Sb.          o předškolním, základním, středním,vyšším odborném  

                                             a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákon č. 500/2004 Sb.          správní řád

zákon č. 106/1999 Sb.          o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 101/2000 Sb.          o ochraně osobních údajů

·          vyhláška č. 48/2005 Sb.        o základním vzdělávání a některých

                                             náležitostech plnění povinné školní docházky

 

 

Pověření pracovníci k přijímání žádostí o poskytnutí informací

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím

 

ředitel školy:                           Mgr. Miroslav Nejezchleba, tel. 577 219 878, mobil 724 557 100

zástupkyně ředitele školy:       Mgr. Dana Novotná,  tel. 577 011 770

administrativní pracovnice:    Romana Malčíková, tel. 577 210 772

 

 

Správní řízení, stížnosti, oznámení, podněty

 

Ve správním řízení postupuje ředitel školy podle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád). Odvolání k rozhodnutí ve správním řízení zasílá žadatel Krajskému úřadu Zlínského kraje – odboru školství, mládeže a sportu, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí ve správním řízení vydala. Stížnosti, oznámení a podněty se přijímají každý  den v pracovní době (7:30 – 15:30 hodin) v kanceláři školy. Stížnosti se opatří podacím razítkem školy a zaevidují se pod značkou odlišující běžnou korespondenci.

 

 

 

Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)

§ 164

 (1) Ředitel školy a školského zařízení

 a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,

 b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,

 c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

 d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

 e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,

 f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,

 g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

 h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

 (2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 § 165

 (1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

 b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

 (2) Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,

 b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,

 c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

 d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

 e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

 f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,

 g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,

 h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,

 i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,

 j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,

 k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.