Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

 
 
Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2024/2025
se konal v pátek 5.4.2024   13 - 18 h
 
Seznam přijatých dětí
 
 
 
 
 
Losování registračních čísel
(nespádových dětí)

po 29.4.2024 - 15 h

 
Plakát k zápisu do 1. tříd
 
Den otevřených dveří - 20.3.2024
(pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče)
 
Postup při zápisu dětí do 1. tříd
 
 
Připravenost dítěte - doporučení MŠMT ČR
 

K zápisu přineste průkaz totožnosti a rodný list dítěte!

 
REZERVACE NA ČAS
zápisové místo 1 - 1. poschodí, učebna č. 5
zápisové místo 2 - 1. poschodí, učebna č. 5  
zápisové místo 3 - 1. poschodí, učebna č. 10
 
 BEZ REZERVACE ČASU
 zápisové místo - 1. poschodí, učebna č. 6
 
 
 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte

v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,

pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte

1. Zaregistrujte své dítě na www.zapisdozszlin.cz.

2. Dítě online zaregistrujte do naší školy.

3. Systém dítěti přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad (lze vytisknout a podepsat).

4. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně v době zápisu v pátek 5.4.2024 13– 18 h.

5. Pokud zákonní zástupci nemají možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace
na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu.

6. Zákonní zástupci budou u zápisu ve škole seznámeni s dalším postupem v řízení o odkladu povinné školní docházky dítěte.

Pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 
Pokud bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nestává se dítě žákem základní školy pro následující školní rok,
ale zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok v době zápisu požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce.
Dítě může zákonný zástupce zapsat i na jiné škole, než na které žádal o odklad povinné školní docházky.