Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

 

Statutární město Zlín

 
 
Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2023/2024
 
Seznam přijatých dětí
 
 
Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2023/2024
se konal v úterý 4.4.2023   13 - 18 h
 
Losování registračních čísel nespádových dětí
čtvrtek 27.4.2023 16 h
Výsledky losování
 
Den otevřených dveří - 23.3.2023
(pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče)
 
 
Školské obvody ZŠ, které jsou zřizovány SMZ,
dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech
z webu zapisdozszlin.cz
 
Postup při zápisu dětí do 1. tříd
 
 
Připravenost dítěte - doporučení MŠMT ČR
 

K zápisu přineste průkaz totožnosti a rodný list dítěte!

 
REZERVACE NA ČAS
zápisové místo 1 - 1. poschodí, učebna č. 5
zápisové místo 2 - 1. poschodí, učebna č. 10  
zápisové místo 3 - 1. poschodí, učebna č. 4
 
 BEZ REZERVACE ČASU
 zápisové místo - 1. poschodí, učebna č. 6
 
 
 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte

v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,

pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte

1. Zaregistrujte své dítě na www.zapisdozszlin.cz.

2. Dítě online zaregistrujte do naší školy.

3. Systém dítěti přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad (lze vytisknout a podepsat).

4. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně v době zápisu v úterý 4.4.2023 13– 18 h.

5. Pokud zákonní zástupci nemají možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace
na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu.

6. Zákonní zástupci budou u zápisu ve škole seznámeni s dalším postupem v řízení o odkladu povinné školní docházky dítěte.

Pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 
Pokud bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nestává se dítě žákem základní školy pro následující školní rok,
ale zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok v době zápisu požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce.
Dítě může zákonný zástupce zapsat i na jiné škole, než na které žádal o odklad povinné školní docházky.
 
 
Možnosti způsobu předání podepsané žádosti o přijetí/odkladu škole dne 4.4.2023
 

 - osobně 4.4.2023 ve škole

 - pokud máte datovou schránku, pošlete žádost do datové schránky školy - 9htmupa

 - pokud máte e-mail s elektronickým podpisem (POZOR - nikoliv obyčejný e-mail!),
pošlete žádost e-mailem s elektronickým podpisem na e-mail nejezchleba@9zszlin.cz
 - poštou na adresu:
 Mgr. Miroslav Nejezchleba, Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
 
Důležité poznámky při bezkontaktním předání žádosti škole
(datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou)!
- v žádosti nahoře vlevo (na obou stranách) je uvedeno registrační číslo Vašeho dítěte, např. ZS9/2023/1234
toto registrační číslo si poznačte - zapamatujte
v seznamu přijatých dětí nebudou uvedena jména dětí, ale jen registrační čísla dětí!
K žádosti prosím přiložte (je-li to možné) samostatný list papíru, na který prosím napište
jméno, příjmení Vašeho dítěte, Vaše jméno, příjmení a Váš mobilní telefon.
Vaše telefonní číslo bude určeno pouze pro ředitele školy
pro případ okamžité a rychlé komunikace s Vámi ohledně zápisu Vašeho dítěte do naší školy.
 
 
 
Školský zákon č. 561/2004 Sb.

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
§ 36

Plnění povinnosti školní docházky
(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

§ 37

Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.