Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

 
Seznam přijatých dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
 
 
 

Statutární město Zlín

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022
 
Postup při zápisu dětí do 1. tříd
z webu zapisdozszlin.cz
 
Plakát k zápisu do zlínských ZŠ
 
Školské obvody ZŠ, které jsou zřizovány SMZ,
dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech
 
Připravenost dítěte - doporučení MŠMT ČR
 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

 
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
se konal v pátek 9.4.2021
 
Pokyny k zápisu pro zákonné zástupce
 
- vzhledem k epidemické situaci se zápis koná bez přítomnosti dětí

.

- zápis, pouze jeho formální část, tedy převzetí žádosti o přijetí, se uskuteční
 
v pátek 9.4.2021 v době 13 - 18 h ve vestibulu školy
(hlavní vchod do školy od Kolektivního domu)

.

- od 22.3.2021 do 8.4.2021 mohou zákonní zástupci své dítě registrovat k zápisu na webu zapisdozszlin.cz

- na úvodní stránce je podrobně popsáno, jak mají zákonní zástupci při registraci postupovat

- pokud máte doma tiskárnu, můžete si z těchto webových stránek doma žádost vytisknout a podepsat
 - žádost má dvě strany, pokud máte možnost, je vhodný oboustranný tisk na 1 list papíru

.

 
.Důležité poznámky před předáním žádosti škole 9.4.2021

.

- v žádosti nahoře vlevo (na obou stranách) je uvedeno registrační číslo Vašeho dítěte, např. ZS9/2021/1234
toto registrační číslo si poznačte - zapamatujte
v seznamu přijatých dětí nebudou uvedena jména dětí, ale jen registrační čísla dětí!

.

K žádosti prosím přiložte (je-li to možné) samostatný list papíru, na který prosím napište
 jméno, příjmení Vašeho dítěte, Vaše jméno, příjmení a Váš mobilní telefon.
Vaše telefonní číslo bude určeno pouze pro ředitele školy
pro případ okamžité a rychlé komunikace s Vámi ohledně zápisu Vašeho dítěte do naší školy.
 
 
Způsob předání podepsané žádosti o přijetí škole dne 9.4.2021
 
.bez osobní návštěvy školy 9.4.2021

.

 - pokud máte datovou schránku, pošlete žádost do datové schránky školy - 9htmupa

.

 - pokud máte e-mail s elektronickým podpisem (POZOR - nikoliv obyčejný e-mail!),
pošlete žádost e-mailem s elektronickým podpisem na e-mail nejezchleba@9zszlin.cz

.

 - poštou na adresu:
 Mgr. Miroslav Nejezchleba, Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
 
 
.osobně ve škole 9.4.2021

.

Dodržujte všechna platná epidemická opatření!
Zákaz vstupu osobám v karanténě nebo s příznaky infekčního onemocnění!
 
- pokud je Vaše dítě zaregistrováno na zapisdozszlin.cz,
máte vytištěnou a podepsánou žádost o přijetí, vhodíte žádost do schránky ve vestibulu školy
 
- pokud je Vaše dítě zaregistrováno na zapisdozszlin.cz, ale nemáte vytištěnou žádost o přijetí,
zavolejte prosím 9.4.2021 v době 9 - 11 h do kanceláře školy na telefon 577 210 772,
žádost ve škole vytiskneme, při Vašem příchodu do školy ji podepíšete
a vhodíte do schránky ve vestibulu školy
 
- pokud Vaše dítě není zaregistrováno na zapisdozszlin.cz, vypíšete prázdnou žádost
o přijetí ve vestibulu školy, podepíšete ji a vhodíte do schránky
 
Nemůžete-li osobně navštívit školu 9.4.2021, dotazy k zápisu

.

Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy - mobil 724 557 100
 
 
.Žádost o odklad povinné školní docházky

.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte škole předat:
(výše uvedenými způsoby jako u žádosti o přijetí)

.

-  žádost o odklad povinné školní docházky
 (lze vytisknout po registraci dítěte na zapisdozszlin.cz nebo vyplníte žádost o odklad ve škole 9.4.2021)
- doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení - originál, ne kopii
- doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa - originál, ne kopii
 
Dotazy k odkladu
Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy - mobil 724 557 100

.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Podrobnosti najdete např.
v Informacích o povinném předškolním vzdělávání určeném pro zákonné zástupce dětí (MŠMT ČR - březen 2017).
Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky se musí v dalším roce opět zúčastnit zápisu do 1. třídy!
 
 
 
Školský zákon č. 561/2004 Sb.

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
§ 36

Plnění povinnosti školní docházky
(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

§ 37

Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.