Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
 

Informační schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

pondělí 15.6.2020  16 h  1. poschodí
 
K zajištění rozestupů mezi účastníky schůzky Vás žádáme o přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce (bez dětí)!
 
 
 
 
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021
se konal pátek 3.4.2020
 
Pokyny pro "bezkontaktní" provedení zápisu
 
- vzhledem k mimořádné situaci se bude zápis konat bez přítomnosti dětí

.

- zápis, pouze jeho formální část, tedy převzetí žádosti o přijetí, se uskuteční
 
v pátek 3.4.2020 v době 13 - 18 h ve vestibulu školy
(hlavní vchod do školy od Kolektivního domu)
za přítomnosti ředitele školy

.

- do 2.4.2020 můžete své dítě registrovat k zápisu na webové stránce www.zapisdozszlin.cz

(na úvodní stránce je podrobně popsáno, jak mají zákonní zástupci při registraci postupovat)

- pokud máte doma tiskárnu, můžete si z těchto webových stránek doma žádost vytisknout a podepsat
 - žádost má dvě strany, pokud máte možnost, je vhodný oboustranný tisk na 1 list papíru

.

 
.Důležité poznámky před předáním žádosti škole

.

- v žádosti nahoře vlevo (na obou stranách) je uvedeno registrační číslo Vašeho dítěte, např. ZS9/2020/123
toto registrační číslo si poznačte - zapamatujte
v seznamu přijatých dětí nebudou uvedeny jména dětí, ale jen registrační čísla dětí!

.

K žádosti prosím přiložte (je-li to možné) samostatný list papíru, na který prosím napište
 jméno, příjmení Vašeho dítěte, Vaše jméno, příjmení a Váš mobilní telefon.
Vaše telefonní číslo bude určeno pouze pro ředitele školy
pro případ okamžité a rychlé komunikace s Vámi ohledně zápisu Vašeho dítěte do naší školy.
 
 
Způsob předání Vámi podepsané žádosti o přijetí naší škole dne 3.4.2020
 
.bez osobní návštěvy školy 3.4.2020

.

 - pokud máte datovou schránku, pošlete žádost do datové schránky školy - 9htmupa

.

 - pokud máte e-mail s elektronickým podpisem (POZOR - nikoliv prostý e-mail!),
pošlete žádost e-mailem s elektronickým podpisem na e-mail nejezchleba@9zszlin.cz

.

 - poštou na adresu:
 Mgr. Miroslav Nejezchleba, Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
 
 
.osobně ve škole 3.4.2020

.

Do vestibulu je zákaz vstupu osobám v karanténě, osobám bez zakrytých úst a nosu!
 
- pokud je Vaše dítě zaregistrováno na www.zapisdozszlin.cz,
máte vytištěnou a podepsánou žádost o přijetí, vhodíte žádost do schránky ve vestibulu školy
 
- pokud je Vaše dítě zaregistrováno na www.zapisdozszlin.cz, ale nemáte vytištěnou žádost o přijetí,
zavolejte prosím 3.4.2020 v době 9 - 11 h do kanceláře školy na telefon 577 210 772,
žádost budete mít vytištěnou při Vašem příchodu do školy,
podepíšete ji (vlastní propiskou) a vhodíte do schránky ve vestibulu školy
 
- pokud Vaše dítě není zaregistrováno na www.zapisdozszlin.cz, vypíšete žádost o přijetí ve vestibulu školy,
podepíšete ji (vlastní propiskou) a vhodíte do schránky
 
Nemůžete osobně navštívit školu 3.4.2020, dotazy k zápisu

.

Pokud se nemůžete z nějakého důvodu dostavit k zápisu (nebo máte nějaký dotaz) zavolejte prosím
Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy - mobil 724 557 100
 
 
.Žádost o odklad povinné školní docházky

.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky musíte škole předat
(výše uvedenými způsoby jako u žádosti o přijetí)
1. žádost o odklad povinné školní docházky
 (lze vytisknout po registraci na www.zapisdozszlin.cz nebo vyplníte žádost o odklad ve škole 3.4.2020)
2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení - originál, ne kopii
3. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa - originál, ne kopii
Dotazy k odkladu - zavolejte prosím
Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy - mobil 724 557 100
 
 
Informace k zápisu do 1. tříd 2020 na webových stránkách města Zlína
 
Připravenost dítěte - doporučení MŠMT ČR
 
Zápis 2020

Statutární město Zlín

 Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021

 Statutární město Zlín zavedlo před šesti lety pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil v roce 2016 i pro zápis do 1. tříd základních škol (tehdy ještě nebyla zahrnuta ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ), tyto se připojily v roce 2017.

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:


1.  REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz
 V době od 16.3.2020 do 2.4.2020 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.
 
2.  REZERVACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS
 Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz funkci rezervace termínu zápisu, můžete si zarezervovat Vámi vybraný čas zápisu dne 03.04.2020..
 
 3.  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
 Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 3.4.2020 13 – 18 h, pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338 8 - 16 h. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ. Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.
 
4.  ROZHODOVÁNÍ
 Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.
 
5.  ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
 Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.

Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz budou od 16.3.2020 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům online registrace. V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz. Seznam základních škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Plavecká škola Zlín

 
Odklad povinné školní docházky
 

.Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 

Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte

  1. Zaregistrujte své dítě na www.zapisdozszlin.cz.

  2. Následně si vyberte základní školu (dále jen ZŠ), kde budete žádat o odklad povinné školní docházky a dítě do dané ZŠ online zaregistrujte.

  3. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad, kterou lze vytisknout a podepsat.

  4. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 3.4.2020 13 – 18 h, pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338 8 - 16 h. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu ve vybrané ZŠ.

  5. Zákonní zástupci budou v ZŠ seznámeni s dalším postupem v řízení o odkladu povinné školní docházky dítěte.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Podrobnosti najdete např. v Informacích o povinném předškolním vzdělávání určeném pro zákonné zástupce dětí (MŠMT ČR - březen 2017). Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky se musí v dalším roce opět zúčastnit zápisu do 1. třídy!

 
 
Školský zákon č. 561/2004 Sb.
 § 36

 Plnění povinnosti školní docházky

 (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

 (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 (7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 (8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

 § 37

 Odklad povinné školní docházky

 (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.