Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

 

Všeobecné informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku,
kteří se připravují k přijímací zkoušce na střední školy

 

Do školy budou moci od 11.5.2020 docházet žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy (konzultace).
Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků (1 žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi) .
Konzultace se netýkají žáků, kteří nebudou konat přijímací zkoušky.

 

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku musí vyjádřit do 7.5.2020 závazně zájem o účast jeho dítěte na přípravě na přijímací zkoušky (konzultacích).
Tento zájem musí oznámit třídnímu učiteli (IX. A - Mgr. Marcela Fojtíková, IX. B - Mgr. Petr Kašpar)
prostřednictvím elektronické žákovské knížky (www.skolaonline.cz).
Po tomto termínu nebude možné žáka zařadit do skupiny a následně mu nebude umožněn přístup do školy!

 

Další podmínkou účasti žáka na konzultacích je předložení podepsaného čestného prohlášení při prvním příchodu žáka do školy.
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

.

Čestné prohlášení - formát pdf

 

Žáci, kteří se účastní konzultací, nebudou muset plnit úkoly distanční výuky.
U ostatních žáků bude probíhat distanční výuka v plném rozsahu.

 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními,
zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 
 
 

Podrobné informace pro žáky a zákonné zástupce žáků 9. ročníku
(pro žáky přihlášené zákonnými zástupci na konzultace ve škole od 11.5.2020)

 

Konzultace budou probíhat jen v předmětech český jazyk a matematika.

 

Konzultace budou probíhat dvakrát týdně v době 8:00 - 12:15 h (IX. A - pondělí, středa, IX. B - úterý, čtvrtek).
Po přijímacích zkouškách budou konzultace ukončeny. Během konzultací nebudou žáci klasifikováni.

 

Při zahájení konzultací budou do školy vpuštěni jen žáci s vyplněným „Čestným prohlášením“, které bude podepsáno zákonným zástupcem!
 Čestné prohlášení si lze vytisknout z přílohy výše, případně bude možné si vyzvednout tiskopis ve škole ve čtvrtek 7.5.2020 v době 13 - 14 hodin.

 

 Žáci se shromáždí před hlavním vchodem v 7:45 hodin, musí mít nasazeny roušky a udržovat rozestupy nejméně 2 metry.
Skupinu žáků si před školou vyzvedne vyučující, žáci se přezují v šatnách.
Žáci jsou povinni se přezouvat a nosit si do školy svoje přezůvky.
Poté si žáci vydezinfikují ruce (dezinfekce zajištěna).

 

Žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění
zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
S hygienickými pravidly budou žáci podrobně seznámeni při prvním příchodu do školy.

 

  Oběd nebude zajištěn.

 

Neúčast přihlášeného žáka musí být omluvena zákonným zástupcem do tří dnů telefonicky do kanceláře školy.

 

Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat vedení školy v případě podezření na onemocnění žáka COVID-19 či při nařízení karantény.

 

Žáci budou pro konzultace ve škole potřebovat:

Český jazyk - učebnice Hravá čeština, pracovní sešit Přijímačky v pohodě 9, sešit mluvnice, psací potřeby

Matematika - psací a rýsovací potřeby, pracovní sešit Přijímačky v pohodě 9, jakýkoliv sešit na poznámky